Share file windows custom gz install vps linode, digtal ocean, google by Đạt Nguyễn TV

Share File Windows Install VPS Linode Digital Ocean by Dat Nguyen

Share File Windows Install VPS Linode Digital Ocean

Mình sẽ bổ sung và update các bản windows.gz cài đặt cho vps linode và digital ocean tại bài viết này, các b có thể lưu địa chỉ bài viết này lại phòng khi cần đến thì có.

Share File Windows Install VPS Linode Digital Ocean

Lệnh cài đặt VPS cho Linode:

wget -O- --no-check-certificate Link-file.GZ | gunzip | dd of=/dev/sda

=> chú ý: các b lấy linjk file windows bên dưới thay vào dòng lệnh trên nhé:

ví dụ: wget -O- --no-check-certificate http://drive.muavps.net/windows/Windows2012r2.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Thông tin đăng nhập:

user: administrator

pass: Datnguyentv.com

Link file windows

Windows server 2012R2: http://drive.muavps.net/windows/Windows2012r2.gz

windows server 2016: http://drive.muavps.net/windows/Windows2016.gz

windows server 2019: http://drive.muavps.net/windows/Windows2019.gz

windows server 2022: http://drive.muavps.net/windows/Windows2022.gz

Video hướng dẫn tạo vps windows tại linode:

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.